Học thuật

09:49 | 10/10/2022
Mini course: "Xấp xỉ bán cổ điển cho toán tử Schrödinger"
Theo nguyên lý cơ bản của cơ học lượng tử, các mức năng lượng của một hạt điện tích luôn được tính bằng các trị riêng của một toán tử Schrödinger. Tuy nhiên trong phần lớn ứng dụng, bài toán trị riêng này rất phức tạp và không thể tính chính xác. Xấp xỉ bán cổ điển cho phép giải gần đúng bằng cách thay thế toán tử Schrödinger trong không gian $L^2(R^d)$ bằng một phiếm hàm tương ứng trong không gian pha $R^d \times R^d$. Lớp học sẽ xoay quanh cách tiếp cận chặt chẽ xấp xỉ bán cổ điển thông qua định luật Weyl, đồng thời giới thiệu một số bài toán mở như giả thuyết Polya và giả thuyết Lieb-Thirring. Lớp học phù hợp cho sinh viên năm 3, năm 4, và học viên cao học.